fbpx

היחס לרמח"ל

ראיתי באחד מאתרי חב"ד שהאדמו"ר האחרון של חב"ד התבטא על הרמח"ל שחכמי וונציא צדקו לגבי הרמח"ל ואני שואל האם בחב"ד סבורים שהרמח"ל היה שבתאי והוא היה מהסט"א ופעל עם כוחןת הטומאה דהרי זה מה שטענו חכמי וונציא על הרמח"ל והרי רב ייב"י תלמיד המגיד העיד בשם המגיד שאותו דור לא זכו להשיג את גדלותו ולכן התנגדו אליו וההוצאה הראשונה של הקל"ח היה הוצאה חסידית והרב ייב"י כתב עליו הסכמה וכותב שם דברים נשגבים על הרמח"ל וכן הגר"א אמר על הרמח"ל שהוא מהיחידים שהבין הת הנמשל של האר"י ואמר שאם הרמח"ל היה חי היה הולך אליו ברגל עד איטליה והרמח"ל התקבל בכל תפוצות ישראל ולא שמענו מי שנמנע ללמוד מסילת ישרים או דרך ה' או אדיר במרום וכו' ואף שהאדמו"ר מקומרנא חלק עליו זה כי הרמח"ל הלך בדרך שכלתנית וחקירה והרי חב"ד הולכת בשכלתנות [והשבות אל לבבך] אז על מה יצא הקצף אשמח אם תוכל לענות לי תשובה המתקבלת על הדעת בתודה רבה

ב"ה

הביטוי שהזכרת על הרמח"ל, הינו בגדר 'שמועה' בלבד', ולכן קשה להתייחס אליה.

קצת קשה להניח שלדעת חב"ד, הוא היה שבתאי ומהסט"א וכו', שהרי אף אמנם שבחסידות חב"ד כמעט לא מזכירים אותו ואת ספריו, בכל אופן מספר פעמים בודדות הוא כן מוזכר בספרי חסידות חב"ד (לדוגמא הצמח צדק באור התורה פרשה פנחס, באור התורה מגילת אסתר, והרבי המהר"ש בתורת שמואל תרל"ג) ואם היה שבתאי וכו', לא היו מזכירים כלל כמובן, והיו מזהירים לא ללמוד מספריו וכו'..

בלקוטי שיחות חלק לט בהוספות, ישנו מכתב של הרבי בו  כותב כך: "בהזדמנות זו אגיד לכת"ר שקראתי בהתענינות את מאמרו על הרמח"ל. ואביעה תקותי שכיון שעמד במאמרו על המחבר של מסילת ישרים כאיש המוסר, בודאי ישלים תיאור דמותו גם בתור מקובל. שאף על פי שספר מסילת ישרים נתפשט יותר מספריו בקבלה, אבל בודאי שגם ספרי קבלה ראויים לתיאור מפורט, ובפרט בתקופתנו זו, שלצערנו יש ספרים וסופרים מקרוב באו המתארים את חכמת הקבלה וגם תורת החסידות איש כישר בעיניו, ולא שמוריקים יין ישן לתוך קנקנים חדשים, אלא מוציאים הישן מפני החדש, ונכון יותר לומר שממלאים את הקנקנים חומץ, והקורא לפי תומו הולך שולל בחשבו שממלא כרסו בקבלה וחסידות".

מה שכן, שיטת חב"ד היא מאוד "'שמרנית" בנוגע ללימוד תורת הסוד והקבלה, והחסידות, ובדרך כלל מבוססת על קבלת הארי"זל, ותורת הבעש"ט, ולכן ספריו, שכתובים בסגנון אחר, וכנראה בשיטה אחרת, לא מוזכרים.

אך אין זה אומר חלילה שהיחס אליו הוא מהסט"א וכדומה, וכפי שהוכח ממה שכתבתי קודם.

ובנוגע למה שציינת ששיטת חב"ד היא גם כן על פי השכל, אציין שנושא זה דרוש דיוק יותר. אין זה שכל אנושי החוקר בסיגנון של חקירה, אלא הורדת הדברים האמוניים של אחדות ה' גם בשכל, ואין כאן להאריך בזה.

אפנה אותך לקישור הזה, אם תרצה להתעמק יותר בענין זה:

https://toratchabad.com/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F

 

 

מקורות