fbpx

נושא: תפילה

הוצאה ס"ת

עד מתי אפשר לומר 'בריך שמיה' בעת הוצאת הספר תורה, באם לא אמר בעת פתיחת הארון קודש.

לכתחילה יש לומר בשעת פתיחת הארון. אמנם באם לא אמר בשעת פתיחת הארון, יכול להקל ולאומרו לאחמ"כ עד שעה שקוראים בס"ת. או לאחר הקריאה בעת ההגבהה.

מקורות

ראה בזה בפסקי תשובות אורח חיים (סימן קלד אות יב): ראה בסידור רבינו שכתב "כשפותחין הארון יאמרו הקהל ויהי בנסוע וכו' בריך שמיה וכו'". אמנם אם לא הספיק לאומרו יחד עם הקהל יוכל להשלים ולאומרו עד שעה שפותחין לקרותו, וכדברי המשנ"ב בהמשך דבריו בשם האחרונים, ובדיוק מדברי האחרונים מוכח שהעיקר להשלים אמירתו בשעה שפותחין אותה לפני העם דהיינו בעת ההגבהה הפתוחה, שגם אז הוא עת רצון להתפלל ולבקש תחנונים, ולנוהגים להגביה אחר הקריאה נמי שפיר דמי לומר אז.


ובהערה 57: בפתחי שערים שעל שערי אפרים שער י' סעי' א' דדברי הא"ר בשם סדר היום לאומרו כשפותחין אותו לפני העם היינו בשעת ההגבהה הפתוחה (שגם אז הוא עת רצון כדברי האר"י ז"ל שנמשך אור גדול על האדם) ואז ג"כ משתחוים לס"ת וגם באמירת בריך שמיה אומרים דסגידנא קמיה. ומסתבר דאם התחיל אמירתו בשעת פתיחת הארון או בשעת ההגבהה יוכל להמשיך ולגמור גם אח"כ וכעין דברי תוס' (ברכות ז'. ד"ה שאלמלי), ומדה טובה מרובה.