Ask The Rabbi

נושא: הלכה

דעת באשה

אנו לומדים שדעת זו ספירה מאוד חשובה ובעבודת ה' היא מאוד משמעותית, ואנו יודעם גם שאחת התכונות הנשיות היא קלות דעת (למעליותא ולהיפך). נראה שאישה כמה שתשתדל לעבוד את ה' באמת זה לא יצליח כי בבסיס שלה הדעת היא לא חזקה והיא נוטה לתזוזות וכדומה…. אשמח לקבל הסבר 

מוסבר בחסידות, כי הפירוש "נשים דעתן קלה" שיש להם רק בחינת "גבורה" של הדעת, ולא ה"חסד" של הדעת. הגבורה עניינה תחושת חסרון, ובגלל שיש לה נטיה לכיון הגבורה - החסרון - הרי דעתה קלה ויכולה להתפתות. אך על ידי הנישואין, הרי האשה מקבלת מבעלה את בחינת ה"חסד" של הדעת, ואז יש לה דעת מה. נמצא אם כן, כי בחינת הדעת יכולה להיות אצל האשה בשלמות, ולכן גם עבודת ה' שלמה, אלא שהשלמות של הדעת הוא מבעלה. בהצלחה ובשורות טובות

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו