Ask The Rabbi

נושא: הלכה

הדלקת נרות שבת

אשה שטעתה בזמן הדלקת נרות, וכבר הגיע בין השמשות ולא הדליקה, האם מותר לה לומר לגויה העובדת אצלה בבית להדליק במקומה את הנרות.

מותר לה לומר לגויה שתדליק, והיא תברך על הנרות.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו