Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

תוספת שבת

האם יש צורך להוסיף מחול על הקודש, והאם זה הידור או מעיקר הדין?

(לחלק מהדעות) מצוות עשה מהתורה להוסיף מחול על הקודש, והיינו להוסיף איזה זמן לפני השקיעה (הנראית. כמצויין בלוחות זמנים), ולקבל בו את השבת. וזמן זה שמוסיף הרי הוא כשבת לכל דבריו.


 

מקורות