fbpx

ד"ה כתר יתנו לך

כתוב במאמר ד"ה כתר יתנו לך שנת תשכ"ה שאלקי זה שני לשונות, כוח ואור …. וכתוב שכוח הוא יוצא ונפרד ממקורו … לא הבנתי מה הפשט שם .. וכן באותו מאמר, מה הכוונה " כל הקולות כשרים לשופר " ? תודה רבה

ב"ה

אור וכח מסמלים שני אופני המשכה:

אור הוא בדבקות למקורו, כשם שקרן אור בשביל להאיר צריכה להיות קשורה למקור האור (אם זה השמש או מקור אור אחר), כך המשכה אלוקית באופן של אור, היא המשכה שנרגש בה מקורה האלוקי.

כח זה המשכה אלוקית גם כן, אבל היא באופן כזה שהיא פועלת פעולה, שלא נרגש בה המקור שלה בהכרח, ולדוגמא שאדם זורקן אבן על ידי כוח היד שלו, הרי האבן נפרדת מהיד, ונזרקת למעלה, והאדם יכול ללכת למקום אחר, ועדיין כח הפעולה ימשיך.

כל הקולות כשרים בשופר זהו מאמר של חכמים (ר"ה כז, ב; שו"ע תקפו, ו), והכוונה שגם אם באמצע התקיעה נשתנה הקול, נעשה גבוה יותר או נמוך יותר וכדומה, כל זמן שהיא רצופה – כשרה.

מקורות