גדר חינוך קטן - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

ילד הישן בשעה שעושים 'הבדלה', האם צריך להעירו מצד חינוך או לא?

תשובה

אין צריך לצערו ולהעירו משנתו משום חינוך.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן סג סעיף ו): אם היה ישן מצערים אותו ומעירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון [שלדברי הכל הוא מהתורה] והוא ער ממש שיוכל לכוין, מכאן ואילך אין מצערין אותו כדי שיקרא והוא ער ממש, שאע"פ שהוא קורא מתנמנם יצא.


ואף על פי שלכתחלה צריך לכוין בכולה, אין מטריחין ומצערים אותו בשביל כך, כיון שהוא אנוס בשינה, אבל עכ"פ מצערים אותו עד שיקרא כולו בפיו, ולא אונס שינה בלבד, אלא הוא הדין אם אנוס אונס אחר שלא יוכל לכוין מואהבת ואילך, אין מטריחין עליו לכוין כיון שהוא אנוס.


[ובנידון דידן שעיקר שחינוך הוא מדברי סופרים, וכמו"כ לחלק מן הדעות הבדלה היא מד"ס (ראה סימן רעא, א), אין צריך לצערו בשביל כך כיון שהוא אנוס בשינה].

דילוג לתוכן