בשר וחלב - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

ביצה שהתבשלה בחמין בשרי, ולאחמ"כ הוציאה ובישלה בסיר פרווה עם ביצים אחרות, האם הביצים והסיר נעשו בשרי כמותה.

תשובה

אם יש פי שישים מהביצה, הכל נשאר פרווה, ואם לאו, הכל בשרי.

מקורות

הביצה שהתבשלה בחמין הבשרי הרי היא בשרית, ולכן באם ישנו בביצים הנוספות 'פי שישים' מהביצה, הכל נשאר פרווה (שהרי נתבטל טעם הבשר בשישים היתר), ואם לאו, הכל נעשה בשרי, (ואם רוצה להשתמש שוב בסיר זה לפרווה ושלא ישאר בשרי, עליו להגעילו).


[אמנם זהו בדיעבד כשכבר בישל, אך לכתחילה – אף אם יש פי שישים לא יבשלה לכתחילה, שאין מבטלים איסור לכתחילה כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות (סימן צט סעיף ה): אין מבטלין איסור לכתחלה. ואפילו נפל לתוך היתר שאין בו שיעור לבטלו, אין מוסיפין עליו היתר כדי לבטלו. עבר וביטלו, או שריבה עליו, אם בשוגג, מותר. ואם במזיד, אסור למבטל עצמו, אם הוא שלו, וכן למי שנתבטל בשבילו].


דילוג לתוכן