Ask The Rabbi

נושא:

ברכת שהחיינו על בגדים.

על איזה בגדים חדשים יש לברך שהחיינו?

הדבר משתנה מאדם לאדם. והכלל בזה הוא: כל בגד ה'חשוב' אצל האדם, ובדרך כלל הוא כל בגד שאינו לפי ערכו הממוצע מחמת יוקרו - ואינו קונהו לעיתים תכופות, יש לברך עליו 'שהחיינו'.

מקורות