Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

ברכות

האם ברכת הגפן על יין פוטרת משקין שברכתם אדמה ("מי שלקות")?

אין ברכת הגפן על היין פוטרת 'מי שלקות', אלא יברך עליהם ברכתם הראויה להם – 'אדמה'.

מקורות