fbpx

שגור בחב"ד הלשון "ברכה והצלחה" – אם אפשר לדעת מהי הסיבה לכך? והאם יש איזה פירוש או סוד מיוחד בביטוי זה?

שגור בחב"ד הלשון "ברכה והצלחה" – אם אפשר לדעת מהי הסיבה לכך? והאם יש איזה פירוש או סוד מיוחד בביטוי זה?

דבר ראשון כך שגורה הלשון כי כך שמענו מפי הרבי פעמים אין ספור, לאלו שעברו אצלו בחלוקת הדולרים המסורתית מידי יום ראשון.


להגדיר למה התכוון הרבי אין לנו שום מושג, כי הרבי נעלה ביותר, איש האלקים, כך שאין לנו שום מושג בהנהגתו.


אך בחסידות מוסבר רבות ענין ה"ברכה", משמעותה וחשיבותה, וכן בנוגעושג ללשון "הצלחה" הרבי בעצמו כתב בא' המקומות ביאור והסבר ללשון זה, ותוכן דבריו הוא, שהמשמעות האמיתית של הצלחה, היא כאשר הקב"ה נותנה לאדם, ולא כאשר האדם מצליח באמצעות יגיעתו. כמו שמצינו אצל יוסף, ש"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח". הצלחה זו היא יותר מאשר ההישג "יגעתי ומצאתי" – כי גם המציאה שאינה בערך ליגיעה, באה כתוצאה מהיגיעה. ואילו הצלחה זהו ענין שהוא מתנה מלמעלה לגמרי, ללא קשר לעבודת האדם.


ברכה והצלחה! 

מקורות

לקוטי שיחות חלק כה, פרשת חיי שרה שיחה ב, סעיף ה.