fbpx

אמירת תהילים בלילה

האם מותר לומר תהילים בלילה על ציון של צדיק?

המנהג בפועל שאין אומרים תהילים בלילה – לפני חצות, (חוץ מימים הנוראים).

מקורות

בספר המנהגים (עמ' 20) מובא – מהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ידוע אשר בלילה החל מצאת הכוכבים עד אחרי חצות לילה אין אומרים תהלים, ובכלל זה שיעור תהלים החדשי .. לבד מר"ה עשי"ת ויוהכ"פ".


ובאג"ק כ"ק אדמו"ר (כרך כב עמ' כו) כתב: ולכתבו אודות ענין הידוע ואשר אומר תהלים לפני השינה כמדומה כבר כתבתי לו שעצה היעוצה בכגון זה הוא היסח הדעת והיסח הדעת אינו ענין של מלחמה עם המחשבה לא טובה אלא להסיח הדעת מזה ולהעסיק את המחשבה בענין אחר ומה טוב באותיות התורה ותפלה שאם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור והרי האמירה האמורה שאומר תהלים הוא היפך מהיסח הדעת וק"ל ועוד להעיר שנוהגים אנ"ש שאין אומרים תהלים בלילה קודם חצות לילה לבד מראש השנה ויום הכפורים.


ושם בכרך יג (עמ' קס): בנוגע לשאלתו אודות זמני אמירת תהלים, כפי ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מלבד ראש השנה ויום הכיפורים, בלילה אומרים תהלים רק אחר חצות הלילה ולא קודם.


[ומסתימת הדברים משמע שאין בזה הבדל בין ציון של צדיק, או ליל ש"ק, שבכ"ז מנהג חב"ד שלא לומר לפני חצות, חוץ ממה שנתפרש בפירוש שאפשר לומר].