Ask The Rabbi

נושא:

אכילת מזונות בשבע ברכות

האם ניתן לברך 'שבע ברכות' (לחתן וכלה בשבעת ימי המשתה), כשאכלו המסובין רק מזונות בלבד?

המנהג לכתחילה לברך רק בסעודה ממש על פת - לאחר ברהמ"ז. אמנם בשעת הדחק אם אכלו מזונות והיו 'פנים חדשות' במקום, המברכים שבע ברכות יש להם על מי לסמוך.

מקורות