Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

איפה נמצאים העולמות?

למדתי עם בחורה מתקרבת והיא שאלה אותי על העולמות הרוחניים איך יותר נכון לקרוא להם, עולמות מקבילים או שלמעשה אלו עולמות שקיימים פה אלא שזה נסתר מאיתנו? עניתי לה שלדעתי יותר נכון לקרוא להם עולמות מקבילים אך הבטחתי לה שאברר, כי למעשה זה גם נוגע בשאלה איפה באמת קורים הדברים, שהרי במובן מסויים העולם שבו אנו חיים זו תוצאה של תודעה מסויימת, ככתוב "ואת העולם נתן בליבם"  אז צדיק שעושה עליית נשמה למשל, צריך באמת להגיע ממקום מסויים למקום חיצוני לו או שהוא נכנס פנימה יותר בתוך עצמו? 

כל המושג של מקום וזמן זה מושג ששייך רק בעולם גשמי. עולם רוחני, ובכלל כל דבר רוחני אינו תופס מקום ולא שייך לזמן. לדוגמא הסברה השכלית שאחד ועוד אחד שווה שניים, האם שייך לשאול עליה - באיזה מדינה סברה זו נמצאת? איך מעבירים אותה ממקום למקום? או באיזה שנה סברה זו נוצרה? כיון שמדובר על משהו רוחני אין לו מקום ואין לו זמן. וממילא כל העולמות העליונים הם למעלה ממקום ולמעלה מזמן. למרות שמבואר בחסידות שמושג של זמן שייך גם בעולמות בריאה יצירה ועשיה, אך זה לא מושג של זמן כמו שלנו, ויש כמובן מה להרחיב בזה אבל אין כאן מקומו.. בכל אופן, אין ספק שעולם האצילות למשל נמצא בתוך העולם שלנו, אלא זה תודעה וחוויה אחרת, שבתפיסה הרגילה של מי שנמצא בעולם שלנו, הרי זה מעליו. זה כמו שנאמר שתלמיד בכיתה ב' הוא מעל תלמיד בכיתה א', הם יכולים ללמוד באותה קומה כמובן.. אלא שרמתו השכלית של הכיתה גבוהה יותר. או דוגמא נוספת אם בעל חיים יקלע לשיעור תורה למשל, הרי בשבילו מה שמדברים זה אצילות... אין לו שום מושג בזה. כשאומרים שהנשמה עוזבת את העולם הזה ועוברת לגן עדן למשל, זה לא מעבר פיזי כמובן, אלא הכוונה שהיא עוברת למצב תודעתי אחר ממה שהיה לה בעולם הזה, מעבר כל כך גדול עד שנקרא שעוברת לעולם אחר, כי בעולם המושגים הקודם שהיה לה זה בכלל לא היה קיים. ולכן צדיק למשל שעושה עליית נשמה וכדומה שוב הכל בעולם שלנו, אלא שעלה במובן התודעתי של הרמה הרוחנית של הנשמה שלו. כיון שנשמת האדם שרשה מהעולם העליון יותר, ובעצם - חלק מהקב"ה ממש, הרי בוודאי שכל אותם דרגות ועולמות קיימים בהסתר בתוך נשמת האדם. וכפתגם החסידי - שלזכות לגילוי הנשמה זה יותר נעלה מלזכות לגילוי אליהו..

מקורות