fbpx

'אדם קדמון'

מה משמעות המושג 'אדם קדמון' שמופיע בקבלה ובחסידות?

אדם קדמון הוא כינוי לעולם הראשון שהתגלה ונאצל לאחר צמצום והעלם האור אין סוף.


כאדם הראשון, המתייחד מיתר בני האדם בכך שלא נולד מאב ואם, אלא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא – כן דרגת אדם קדמון, זו המחשבה הראשונה שעלתה כביכול במחשבתו של ה' ביחס להיתכנות של נבראים, והיא כוללת בתוכה את כל פרטי הנבראים, על דרך אדם הראשון הכולל בתוכו את כללות האנושות שיצאה ממנו.


[אף שעולם אדם קדמון הוא כמובן עולם רוחני מופשט ונעלה, בכתבי הקבלה משתמשים בהקבלה לאדם הגשמי על מנת לתאר את הדרגות השונות למעלה.]

מקורות

ביאורי החסידות