תשלומי מנחה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: תפילה

תשלומי מנחה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

אשה שרגילה להתפלל רק שחרית ומנחה, ושכחה פעם אחת להתפלל מנחה, האם יכולה להתפלל ערבית פעמיים לתשלומי מנחה, למרות שאינה מתפלל ערבית בד"כ.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
אין בזה שום בעיה, ויכולה להתפלל פעמיים ערבית לתשלומי מנחה.

מקורות

ראה בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן קו סעיף ב): נשים ועבדים אף על פי שפטורים מקריאת שמע חייבים בתפלה מפני שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא שזמני התפלה הם מדברי סופרים ועיקר מצות התפלה היא מן התורה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שבלב זו תפלה אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה ויכול להתפלל בכל נוסח שירצה ובכל עת שירצה ומשהתפלל פעם אחד ביום או בלילה יצא ידי חובתו מן התורה.


ועל פי סברא זו נהגו רוב הנשים שאינן מתפללין י"ח בתמידות שחר וערב לפי שאומרות מיד בבקר סמוך לנטילה איזה בקשה ומן התורה יוצאות בזה ואפשר שאף חכמים לא חייבום יותר.


אבל יש אומרים שעיקר מצות תפלה היא מדברי סופרים שהם אנשי כנסת הגדולה שתיקנו י"ח ברכות על הסדר להתפלל אותן שחרית ומנחה חובה וערבית רשות ואף על פי שהוא מצות עשה מדברי סופרים שהזמן גרמא והנשים פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא אפילו היא מדברי סופרים כגון הלל וקידוש הלבנה אעפ"כ חייבו אותן בתפלת שחרית ומנחה הואיל ותפלה היא בקשת רחמים וכן עיקר.


אבל תפלת ערבית שהוא רשות אף על פי שעכשיו כבר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה מכל מקום הנשים לא קבלו עליהם ורובן אינן מתפללות ערבית במ"ש.


[מאחר שתפילת ערבית היא מלכתחילה רשות, (רק שהאנשים קיבלוהו עליהם חובה), הרי שאין בזה שאינה מתפללת ערבית כל יום שום בעיה. וא"כ יש בו את הדין של תשלומין המבואר בסימן קח (סעיף ב): טעה או נאנס ולא התפלל מנחה צריך להתפלל ערבית שתים הראשונה לשם ערבית והב' לתשלומין ואף על פי שהתפלות הן כנגד הקרבנות אין אומרים כיון שעבר יומו בטל קרבנו כיון שמכל מקום התפלות הן בקשת הרחמים וכל אימת שיתפלל יש לו שכר תפלה אלא שאין לו שכר תפלה בזמנה].


דילוג לתוכן