תשלום על ברכת כהנים לכהן - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שאלה

האם מותר לכהן, שבא במיוחד לביהכ"נ מסויים לברך ברכת כהנים בשבת, לקבל על כך תשלום.

תשובה

המנהג להקל לקבל 'שכר שבת' – לדבר מצוה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן שו סעיף יא): אסור לשכור חזן להתפלל בשבת או יום טוב אף על פי ששכרוהו מבעוד יום, שאסור לו ליטול שכר שבת או יום טוב, והוא הדין לשכר התוקע בראש השנה.


ויש מתירין, מפני שבמקום מצוה לא גזרו על שכר שבת, שאין איסורו אלא משום גזירת שכירות בשבת, שהיא עצמה אינה אסורה אלא משום גזרה שמא יכתוב, וכן המנהג להקל.


ומכל מקום לדברי הכל אינו רואה סימן ברכה משכר זה לעולם, הואיל והוא שכר השבת אף שהתירוהו לצורך מצוה.


דילוג לתוכן