Ask The Rabbi

נושא:

תרופות בפסח

האם תרופות צריכות הכשר לפסח?

תרופות שוודאי מעורב בהן חמץ גמור בעשייתן, למרות שכעת אינן ראויות לאכילה באופן הרגיל, ורק חולים לוקחים אותן דרך רפואה, אין לאוכלן בפסח, במצב שאינו פיקוח נפש. (ואם אינו יודע אם בתרופה מעורב חמץ, או שאינו מוצא תרופה זו בהכשר לפסח וזקוק לה, דינים אלו משתנים בכל מקרה לגופו, ויש לברר בכל מקרה אצל רב מורה הוראה).

מקורות