Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

ברכות השחר לפני לקיחת תרופה בבוקר

אם אני צריך לקחת תרופה על הבוקר מיד כשאני קם ואין לי זמן להגיד ברכות השחר. מה חייבים לומר בשביל לשתות כוס מים?

ראשית חייבים לציין שהשותה מים למטרה צדדית אחרת ואינו צמא כלל, כגון השותה מים כדי להעביר בגרונו משהו שנחנק ממנו, או השותה מעט מים כדי לבלוע תרופה, אינו צריך לברך לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, מפני שהמים אין להם טעם וגרימת הנאה משל עצמם אלא למי שהוא צמא. 


ולשאלתך, במידה ושתיית המים היא גם להנאתך, המינימום שצריך לברך כדי לשתות מים לצמאו, זה 3 ברכות ראשונות (על נטילת ידיים, אשר יצר ואלוקי נשמה), 3 ברכות התורה וקריאת שמע. 


כמובן שלכתחילה צריך לברך על הסדר את כל ברכות השחר.

מקורות