fbpx

תרגום התורה לשבעים לשון

מהו הביאור ע"פ החסידות על כך שמשה רבינו תרגם את התורה בשבעים לשון – למרות שעם ישראל בכללותו אז ידע לשון אחת, לשון הקודש, וא"כ מדוע צריכים לתרגם לכל הלשונות?

מקורות

דברים פרק א, פסוק ג.

רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק א.

ליקוטי שיחות חלק ל"ו, שיחה לפרשת וארא.