Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

תרגום התורה לשבעים לשון

מהו הביאור ע"פ החסידות על כך שמשה רבינו תרגם את התורה בשבעים לשון – למרות שעם ישראל בכללותו אז ידע לשון אחת, לשון הקודש, וא"כ מדוע צריכים לתרגם לכל הלשונות?

מקורות