fbpx

תקשור עם נשמות

שלום, אשמח לשמוע את דעת ההלכה בנושא של תקשור עם נשמות, ובפרט מה ההלכה אומרת על אנשים שנולדו עם כל מיני יכולות ומקבלים כל מיני מסרים כבר מגיל קטן מאד ומה אמורים לעשות עם זה. (אני יודעת שזה קיים ואני אשמח לקבל תשובה לעניין ולא כמו שענו לי בעבר – ״זה שטויות ואין דבר כזה״)

העניין הזה בהחלט קיים. גם אצל צדיקים בדורות עברו ואף בדורות האחרונים ישנם סיפורים שזכו להתגלויות של צדיקים מעולם האמת שהעבירו להם מסרים או למדו אותם תורה. בכלל, ביהדות ישנם עניינים של נבואה או רוח הקודש.


הענין הוא, שמי שהוא לא צדיק ולא במדריגת קדושה עליונה מאוד לא יכול להיות בטוח מה טיבם של מסרים אלו, ואם אותם נשמות שמתקשרות איתו אומרות לו את האמת, כי יש הרבה ענייני קליפה וסטרא אחרא שמעורבים בזה. אותן נשמות שמתגלות פעמים רבות הן נשמות נמוכות, שאינן מביאות תועלת, אלא להיפך, משקרות על האדם וגורמות לו נפילה רוחנית.


רבי חיים ויטאל מונה את דרגות ההתקדשות לזכות לרוח הקודש ואומר כך: "וכאשר תחול עליו צריך שיבחין אולי עדין איננו זך ונקי, והרוח הזה הוא סטרא אחרא, או על הפחות תערובות רע בטוב, ומעשה בן עזאי ובן זומא (חגיגה דף י"ד ע"ב) בעלותם לפרד"ס יוכיח, וזה יבחן על ידי מה שנגלה אליו, אם כל דבריו אמת או שקר ואמת מעורבין או אם דבריו בדברים בטלים של הבלי העולם הזה, או בדברים שאינן על פי התורה וכיוצא בזה, כי אז צריך לדחותו מעליו, וגם להתחזק יותר ויותר בעבודה עד יהיו כל דבריו נאמנים וביראת שמים וכו'".


כלומר, גם כאשר האדם מתקדש לזכות לרוח הקודש, ייתכן שהרוח שמתגלה אליו היא מהסטרא אחרא, ואומרת לו מסרים שאינם נכונים וכדומה. על אחת כמה וכמה אם הדבר בא ללא התקדשות ועבודה עצמית, ללא הכנה, וללא חיים של קדושה, תורה ומצוות.


מסקנת הדברים: ראוי לאדם להתנהג באופן של תמימות "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", לקיים מצוותיו וללכת בדרכיו. פעולות אקטיביות של ניסיון לתקשר עם נשמות או מתים יכולות להיות באופנים מסוימים גם מנוגדות להלכה, וגם אם לא – הדבר לא תמיד מביא תועלת, ולעיתים אף להיפך.


אם אדם נולד עם יכולות מסויומות, וזה מופיע אצלו מאליו, הנה ראוי שיתייעץ באופן ספציפי עם רב המבין בתחומים אלו, כדי לברר לעומק מה המשמעות של אותן התגלויות, האם זה אמיתי בכלל או לא, מאיזה סיבה הן באותאליו, ואיך להתייחס אליהן נכון כדי שיביאו לו תועלת ולא להיפך.


 

מקורות

'שערי קדושה' לרבי חיים ויטאל, בסופו, ועוד.