Ask The Rabbi

נושא: חשיבה חיובית

תפילת נשים

מהו דין חיוב נשים לגבי תפילה?

מעיקר הדין נשים חייבות מדרבנן בתפילות שחרית ומנחה, אולם ערבית לא קיבלו על עצמן לחובה, אמנם יש ענין שיתפללו. אמנם המנהג בפועל אצל רוב הנשים שאינן מתפללים שחרית מנחה וערבית, אלא אומרות איזו בקשה בתחילת היום ומסתפקים בכך.

מקורות