Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

תפילת הדרך

היוצא לדרך, מאימתי יכול לומר תפילת הדרך?

לכתחילה יש לאומרה לאחר שיצא מן העיר, כאשר הוא עדיין בתוך 3.840 ק"מ ('פרסא') הסמוכים לעיר. אמנם בדיעבד אם אמרה לאחר ש"גמר בליבו" לצאת לדרך, יצא - גם אם אמרה בתוך העיר, וכן בדיעבד יכול לאומרה גם אם הרחיק, כל עוד הוא בדרך (אמנם אם כבר הגיע לתוך 3.840 ק"מ הסמוכים לעיר שאליה נוסע, יאמרנה בלא שם ומלכות).

מקורות