Ask The Rabbi

נושא:

תפילין כל היום

שמעתי ממישהו שעל פי קבלה צריך להיות כל היום עם תפילין. זה נכון?

בדורות עברו נהגו תלמידי החכמים להיות עם התפילין כל היום, בקדושה ובטהרה.


שהייה עם התפילין מחייבת אי הסחת דעת מקדושתן ושמירה על גוף נקי.


בדורות האחרונים, בשל הקושי בזהירות הרצויה, נהוג להניח את התפילין רק בשעת קריאת שמע ותפילה.

מקורות