Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

תפילין בבית העלמין

האם אפשר להניח תפילין לקרובי משפחה, בבית העלמין אחרי לויה/אזכרה?

מובא בשולחן ערוך, שאסור ליכנס בתוך ד' אמות של מת או קבר ותפילין בראשו משום "לועג לרש".


ובית קברות שהוא מוקף מחיצה יש להחמיר שלא להיכנס בתוכו כלל בתפילין שבראשו, אפילו רחוק הרבה מן הקברים וזאת שמא יתקרב בתוך ד' אמות של איזה קבר מבלי דעת.                                                                                


אבל מחוץ למחיצה אינו נחשב לועג לרש, משום שמחיצה מפסקת.


לכן במידה וקרובים רוצים להניח תפילין יזהר שלא יהיה בקרבת הקברים משום לועג לרש, אך מחוץ למחיצה מותר.


וראוי לציין שזו זכות גדולה לזכותם במצוה זו, כפשוט וברור.

מקורות