Ask The Rabbi

נושא: הלכה

תפילה

עד מתי אפשר להתפלל ערבית?

לכתחילה אין להתעכב עם תפילת ערבית אלא יש להתפלל מייד בצאת הכוכבים, ויש לשים לב שלא להתפלל לפני' כי בכך מגיעים לבעיה עם קריאת שמע. ואם אינו יכול כגון שיש לו איזה לימוד קבוע או משהו כזה, הרי אפשר עד חצות הלילה. ובדיעבד מתפלל עד עלות השחר.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו