Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

תפילה

אם נגעתי במקומות המכוסים באמצע התפילה ואין לי מים. מה אני עושה ממשיך להתפלל?

הנוגע במקומות המכוסים באמצע התפילה צריך ליטול את ידיו. ואם אין לו מים נגישים לידו הוא צריך לשפשף את ידיו באיזה שהוא דבר ובכך יכול להמשיך בתפילתו. ועל זה אמרו שישראל קדושים הם ושומרים על עצמם בטהרה.

מקורות