תפילה עם ככפות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: תפילה

תפילה עם ככפות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם מותר להתפלל עם כפפות ידים.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
בכפפות עדינים שלובשם מפני הקור, יש להקל.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן צא סעיף ה): לא יעמוד אדם בתפלה באפונדתו ולא ברגלים מגולים אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני הגדולים אלא בבתי רגלים אבל אם דרכם לעמוד יחפים בפני הגדולים כמו בארץ הערב מותר להתפלל יחף.


ובמדינות אלו אין להתפלל בבתי שוקיים של פשתן אם לא ילבש עליהם אנפלאות (שקורין זאקי"ן) שגנאי הוא לעמוד בפני הגדולים בבתי שוקיים של פשתן בלבד ומכל שכן כשנועלין סנדל (שקורין פאנטאפי"ל) שהעקב מגולה (אבל באנפלאות מותר להתפלל אף בלא בתי שוקיים מאחר שיש לו אזור להפסיק בין לבו לערוה או שבגדיו מונחים ממש על בטנו כמ"ש בסעיף ב'). וכן אין ללבוש בשעת התפלה בתי ידים כדרך עוברי דרכים.


פסקי תשובות אורח חיים (שם אות ה), שהביא מס' הליכות שלמה (פ"ב אות י"ח) – בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שהאיסור הוא דוקא בכפפות של פועלים בשעת מלאכתן, אבל המכסה ידיו בכפפות בעת הקור להציל מצינה ליכא איסור, ובודאי שלסובל מצינה ומפריע לו הקור בעת התפילה מותר לו ללבוש כפפות אם הדבר יועיל לו שיוכל להתפלל ביתר ישוב הדעת ובכוונה.


[וכן מדוקדק קצת מדברי רבינו שכתב "כדרך עוברי דרכים", ומשמע שכפפות עדינות שרגילים ללובשם גם במקומות סגורים, ובפרט מי שסובל מקור, מותר].


דילוג לתוכן