Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

תפילה עושה הכל?

שלום רב. ישנה שאלה שמעסיקה את מחשבתי זמן מה, בעצם רציתי לדעת אם זה באמת נכון שליהודי יש כוחות בלתי מוגבלים בתפילתו? ובאמת יכול ליצור ולשנות את המציאות כפי שהיא נראית בעיני בשר? לדוגמא: אדם ח"ו איבד יד, לא את התחושה אלא ממש נקטעה לו היד. האם יכול להיות מצב שתצמח לו היד בחזרה? – הרי ידוע הדבר שהשם פועל בתוך הטבע אך זה רק מרחמים שלו עלינו ואין לו גבולות וגדרות אלא אם כן בחר בהם. אז אם אותו אדם התפלל מעומקא דליבא ועמד בניסיון שהשם נתן לו. השם יכול להעלים לו את הבעיה, או במקרה זה להצמיח לו את היד בלי שאותו אדם ידע שקרה לו בכלל נס שהוא מעל הטבע. 

שלום לך. את השאלה ניתן לחלק כך, שינוי מעל הטבע לגמרי: האם השם יכול, האם השם רוצה, האם יהודי יכול. השם בוודאי יכול, מי יאמר לו  מה לעשות, וכבר מצינו דברים דומים כמו מתים שקמו לתחייה וכו'. האם השם רוצה? השם רוצה גאולה בסופו של דבר, שאז הטוב יהיה בגילוי וגם חולים יתרפאו כולל במצב כזה וכו' אבל ביחד עם זה הוא רוצה שהדברים יעברו לעת עתה בדרך הטבע. לא בגלל אילוץ צדדי, אלא כי זה חלק מהמטרה של הבורא, להיות לו ית' דירה בתחתונים, לפי גדרי התחתונים והטבע. ולכן יש כלל שאומרים "אין מבקשים על מעשי ניסים" - כי הבורא לא רוצה לשבור את כללי הטבע, וכידוע הסיפור של אדמו"ר הזקן שרצה לעצור את הספינה שהיה במאסר כדי לאמר קידוש לבנה, ולמרות שיכל לעצור ועצר בפועל, העדיף לקיים את המצוה אחרי שהגוי יעצור את זה מעצמו כדי שהמצוה תתקיים בדרך הטבע. כמובן שיהודי צריך להתפלל ויכול להתפלל להקב"ה גם על דברים שלא נראה בדרך הטבע פיתרון, אך ביחד עם זאת צריך לדעת שיש לקב"ה את החשבונות שלו ובגאולה ודאי הכל יתגלה בצורה שלמה אך עד אז לפעמים יש עיכובים וחסרונות למיניהם שלא תמיד מובנים או ניתנים לשינויי. יש לציין שגם צדיק אמיתי לדוגמא יכול לשנות את הטבע ולעשות מעשה ניסים שלמעלה לגמרי מכל הגדרים, וכמו שבאמת עשו צדיקים כך בכל הדורות וגם בדורנו, אך גם צדיק ידע מתי להפעיל את הכח הזה ומתי לא, כי בסופו של דבר כנ"ל יש חשיבות עליונה במעבר הדברים דרך הטבע. לסיכום, יכול להיות מצב שיהודי יעשה מצידו את המקסימום של גאולה פרטית ואעפ"כ בעיני בשר ישארו דברים שאינם גלויים ומובנים, בגאולה הכל יהיה טוב גלוי, ואם מדברים על עבודה אמיתית של יהודי שבוודאי מביאה גאולה, הרי זה יהיה כבר גם את הגאולה הפרטית, כמו שכתב הרבי במאמר ואתה תצווה מספר המאמרים מלוקט ו', מאוד כדאי לעיין שם בקטע הרלוונטי. העיקר שיהיו בשורות טובות, וגאולה לא רק פרטית אלא גם כללית, וחירות אמיתית.

מקורות