fbpx

תספורת אב לברית בנו בימי הספירה

האם האב יכול להסתפר בספירת העומר לכבוד הברית של בנו הנולד?

אף שמן הדין מותר לאבי הבן, לסנדק ולמוהל, להסתפר כבר מהערב שלפני הברית, מכל מקום יש להימנע מכך, ע״פ מה שכתב האריז״ל, עד ערב שבועות.

מקורות

רמ״א סימן תצג ב, משנה ברורה שם יג, שערי תשובה שם אות ח.