תספורת אב לברית בנו בימי הספירה

האם האב יכול להסתפר בספירת העומר לכבוד הברית של בנו הנולד?

אף שמן הדין מותר לאבי הבן, לסנדק ולמוהל, להסתפר כבר מהערב שלפני הברית, מכל מקום יש להימנע מכך, ע״פ מה שכתב האריז״ל, עד ערב שבועות.

מקורות

רמ״א סימן תצג ב, משנה ברורה שם יג, שערי תשובה שם אות ח.