Ask The Rabbi

נושא:

פתח לרשות הרבים בדיני ייחוד

האם פתח פתוח לרשות הרבים עוזר בכל שעות היום לענין דיני ייחוד? מישהו אמר לי שזה רק בשעות היום. צדקו דבריו? 

כתבו הפוסקים והבהירו, שפתח פתוח מועיל רק בשעות שבהן עוברים בני אדם באזור פתח זה, ואם המקום שמם מבני אדם, אין זה נקרא פתח פתוח, כפשוט, וכל ההיתר אינו מועיל.


אם כן, בשעות היום אין שום בעיה, כי בכל המקומות עוברים אנשים מפעם לפעם, ואין אפשרות לדעת שאין שלא יעבור איש.


בשעות הלילה, נחלקו הפוסקים בהגדרת השעה, והכריעו, שבכל מקום ומקום הוא לפי ענינו.

מקורות