fbpx

תחשוב טוב יהיה טוב

מה הכוונה "תחשוב טוב יהיה טוב" הרי אנחנו מאמינים שהכל נגזר מלמעלה והכל לטובתנו, איך המחשבה הטובה יכולה להועיל?

שאלה יפה. ראשית, מקורו של פתגם זה לקוח מסיפור אודות הרבי הצמח הצדק (האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות חב"ד). מסופר כי אחד מחסידיו שילדו חלה במחלה קשה הגיע לרבי הצמח צדק וביקש ברכה עבור בנו החולה, וענה לו הרבי: "טראכט גוט וועט זיין גוט" (תחשוב טוב יהיה טוב), ואכן מסופר שהאיש שב לביתו תוך שמשנה כיוון מחשבתו לצד חיובי ושמח, וכשהגיע לביתו גילה שבנו החלים לגמרי!
פתגם זה נשנה רבות ע"י אדמו"רי חב"ד הבאים בהקשרים שונים , אך ביאור אחד מפליא בעוצמתו נמצא בדברי הרבי מלובביץ' בשיחה מיוחדת שמסר לחסידיו ומתוכה עולה מסר מדהים לחיים, ונביא את הדברים בקצרה :
ניתן להססתכל על מידת הביטחון בה' הנדרשת מכל יהודי משתי זויות:
זוית אחת – יהודי מאמין שהכל מגיע מאיתו יתברך, ועל כן גם כאשר נמצא בצרה או בעיה סמוך ובטוח הוא בקב"ה שיצילהו מאותה צרה או בעיה, אך גם באם הבעיה לא נפתרה או שלא יצא חלילה מאותה צרה עדיין מאמין הוא שהכל מאיתו יתברך ואף צרה זו היא לטובתו (אלא שאינו רואה כיצד זה מתכתב עם המציאות אך בכ"ז מלא ביטחון הוא בה' שאין דבר שלא לטובתו) – בין אם זה ככפרה על חטאיו או כיו"ב אך בסופו של דבר זהו לטובתו.
החיסרון בגישה זו היא, שיוצא א"כ שמידת הביטחון אינה מחייבת שהמציאות תהיה כפי הרצוי אלא כל מה שיבוא לאדם יקבלהו בשמחה.
זוית נוספת נמצאת בדברי בעל "חובת הלבבות" ובלשונו-
"שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד למי שראוי לו ולמי שאינו ראוי לו ותהיה נדיבותו מתמדת וחסדו נמשך לא יכרת ולא ייפסק".
מדבריו עולה, שמידת הביטחון כוללת בתוכה גם את האמונה שה' ודאי ייטב עם האדם גם במקרה שע"פ שורת הדין אינו ראוי לכך. מאחר ולחסדו של הקב"ה אין גבול, בטוח האדם שה' יגמול עימו טוב גם כאשר אינו ראוי לזה.
אך גם כאן נותרה הבעיה הקודמת: כיצד הביטחון יכול להיות בשלימותו כאשר ייתכן ולפי שורת הדין אינו ראוי לחסדו של ה' ואין סיבה, ח"ו, שיינצל מהצרה בה הוא נמצא כעת, ושוב חוזרת השאלה,מנין הוודאות והביטחון (הנטועים עמוק בנו) שהקב"ה יצילנו מכל צרה בכל מצב?
וכאן ישנה גישה שלישית הטמונה בסיפור שהובא לעיל-
מידת הביטחון אין פירושה שהאדם יסמוך על הקב"ה ורק יקווה שייטיב עימו (לעיתים לפנים משורת הדין), מידת הביטחון היא עבודה גדולה הקובעת ברכה לעצמה ודורשת מאמץ מהאדם.
ונסביר, כאשר יהודי בטוח בקב"ה באופן כזה שמשליך את כל יהבו על ה' וסמוך ובטוח בכל ליבו שה' יעזרהו, ביטחון זה עצמו פועל וגורם שהקב"ה ייטיב עימו גם באם נגזר עליו אחרת מלמעלה ח"ו או שע"פ הדין אין מגיעה לו הצלה זו!
במילים פשוטות, כוחה של מחשבה של יהודי כל כך עצומה וחזקה שבכוחה לשנות גזירות שמים ומצבים לא טובים!
אך כמובן שבשביל זה נדרשת אמונה גדולה וביטחון גמור בה', ואז אכן יזכה לראות זאת בפועל ממש.
כעת נוכל להבין כיצד מידת הביטחון שבה הורגל כל יהודי הינה אכן אמונה ודאית וברורה שבכל סיטואציה או מצב אם רק יהודי יבטח בה' כראוי אכן יראה כיצד הכל משתנה לטובה.
זהו בדיוק מה שביקש הרבי הצמח צדק מהחסיד: שנה את כיוון המחשבה שלך, חשוב חיובי, ותראה איך המצב יתהפך מהקצה לקצה, בזכות החשיבה החיובית שלך.
במאמר מוסגר: כיום קיימים בעולם מספר שיטות קאוצ'ינג (אימון אישי) המבוססות ממש על דברים אלו, כיצד בכוחה של מחשבה חיובית לשנות ולהפוך מצבים לא נעימים (ואף רפואיים!) לטובה!
לנו כיהודים ברור ופשוט שהכל נמצא בתורה והכל מתחיל מהתורה וכפי שאכן ראינו כיצד פתגם פשוט לכאורה טומן בחובו מסר אדיר.
אם נתבונן בכך כראוי ונתחזק במידת הביטחון נראה כיצד אכן כל הבעיות והטירדות שאופפים אותנו מתהפכים לטוב.
בהצלחה רבה בביטחון!

מקורות