Ask The Rabbi

נושא:

תחפושות

מדוע מחפשים את הילדים בפורים? האם יש ענין בתחפושות 'יהודיות' דווקא?

אנו מתחפשים כדי להראות שהחטא שחטאו ישראל (שנהנו מסעודת אחשורוש) היה רק כלפי חוץ אבל בפנימיותם נשארו דבוקים בה' ובתורתו, כמו שהתחפושת היא כלפי חוץ ואינה משקפת את האדם המתחפש. 


אבל בכל זאת לא רצוי להתחפש לדמות של המן הרשע וכדומה, מפני שהלבושים יכולים להשפיע על הפנימיות.


טעמים נוספים לתחפושת:
1. חלק ממצות "עד דלא ידע" (שאינו מבחין בין האנשים ואינו יודע האם המחופש יהודי).
2. ביטוי להסתרת פנים שהיתה בימי אסתר שנאמר "ואנכי אסתר אסתיר".
3. שנאת המן מקורה מעמלק נכדו של עשו, ששנא את יעקב על שהתחפש ולקח את ברכותיו, ולמרות שיעקב התחפש לעשו "גם ברוך יהיה".

מקורות