תחנון - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

באם יש הכנסת ס"ת בביהכ"נ באזור, האם אומרים תחנון.

תשובה

באם מתכוננים להשתתף בשמחה, או עכ"פ מרגישים היטב את ההתכוננות וכו' לכבוד המאורע, אין אומרים תחנון.

מקורות

ראה בקונטרס סיום והכנסת ס"ת (עמ' 36) מדברי אדמו"ר הריי"ץ: והמנהג המקובל במדינתנו הוא אשר איזה ימים לפני הסיום והכנסת התו' לביהכ"נ מכריזים בכל בתי הכנסיות שבעיר אשר ביום פלוני יתקיים בעזהשי"ת סיום התורה והכנסתה לביהכ"נ ומזמינים את כל המתפללים לבוא לתת כבוד לתורה, היינו גם אלו שלסבה מן הסבות כנהוג בין בע"ב בעניני כבוד וכדומה או קנאה ושנאה אין רוצים לבוא להשתתף בסיום הספר אבל ענין נשיאת הספר והליכתה לביהב"נ הוא ענין כללי שהכל צריכים להשתתף בזה בשביל כבוד התורה בשעה שישאוה לביהכ"נ.


היום ההוא הי יומא דפגרא אשר לא אמרו תחנון, וכל אנשי העיר היו מתעתדים אל השמחה לכבוד התורה חסידים ואנשי מעשה היו טובלים קודם התפלה, ובשעת התפלה היו נרות דולקים בביהכ"נ.


דילוג לתוכן