Ask The Rabbi

נושא: חשיבה חיובית

תולעים בזיתים

מתי צריך לחשוש לגבי תולעים בזיתים?

אם יש כתם כהה על פני הזית, מחייב הוא בדיקה באותו המקום. הנגיעות מצוי' מאוד בזן הסורי, ואילו זן מנזלינו נקי יותר.

כתמים קטנים יותר כמעט שחורים על פני הזית הינם כנימות ויש להסירם.

זית שחור, יש לקנות רק מאיכות טוןבה, כי קשה לבודקו. ובכל זאת צריכים לקנות אותו בהשגחה מהודרת. (ע"פ ס' הכשרות עמ' שמא)

מקורות