Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

שתיה מכוס הקידוש בקורונה

בזמן 'מגיפת הקורונה' כאשר עושים קידוש בבית הכנסת על מנת להוציא את כולם, כיצד יטעמו השומעים מהיין?

יש מנהגים שונים בעניין טעימת יין הקידוש (יש המוזגים מתחילה להרבה כוסות – כפי צורך המסובים, והמברך מכוין בברכתו אף עליהם. ויש השותים מכוס הקידוש עצמו על ידי שמתקן היין בשפיכה חדשה על שארית היין שבכוס, ועוד). אמנם בענייננו, גם אלו שנהגו תמיד באחד האופנים, עדיף שכעת יעשו כפי המנהג - שיחלק את היין לפני הקידוש להרבה כוסות כפי הצורך, ויכוין עליהם, ולאחר הקידוש יטעמו מהן. [אפשרות נוספת, שלאחר ברכת הקידוש – עוד לפני ששותה, יחלק לכל אחד מעט מהיין שבכוס הקידוש].

מקורות