Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

שרויה ביום טוב שני

אני גרה בניו יורק ואנו חוגגים יומיים חג, בתחילת הפסח וכן בסיומו.
אני מקפידה שלא לאכול מצה 'שרויה' בפסח, מה הדין לגבי היום השני של שביעי של פסח ('אחרון של פסח')?

באחרון של פסח אין חומרה זו של מצה שרויה, ויתרה מזו - מובא בכמה ספרים שיש הידור לטבול ביום זה את המצה במאכלים, כדי 'להמשיך' את עניינם של המצה והפסח גם לכל ענייני החולין.

מקורות