Ask The Rabbi

נושא:

שמפו ומשחת שיניים לפסח

שמפו ונוזל כלים בפסח צריך הכשר לפסח? מה עם משחת שיניים?

בענין שמפו נחלקו הרבנים והפוסקים, באופן כללי אין זה דרך אכילה והשמפו אף פסול ל'מאכל כלב', אבל בגלל שישנן דעות ש'סיכה כשתיה' כלומר, שדבר שאדם סך על עורו נחשב כמו שהוא שותה - הרי אף שלא נפסקה הלכה כדעות אלו, וכל השנה לא מקפידים על זה, בפסח ישנם הנוהגים להחמיר, ותבוא עליהם ברכה, והמקל יש לו על מי לסמוך.

לגבי נוזל כלים, חייב הכשר מכיון שהוא נוגע בכלי האכילה והשתיה - וחלילה שיגע בהם חמץ.

ויותר מכך משחת שיניים, שנכנסת אל הפה ממש, הרי שצריכים הכשר טוב.

 

מקורות