שמן שהיה מגולה לילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

האם יש בעי' להדליק נרות חנוכה בשמן שהיה מגולה בלילה?

תשובה

אין קפידא להדליק בשמן שהיה מגולה (והוא מכיון שנקטינן כמו רבנן בחולין דף מ"ט ע"ב דאין גילוי נוהג בשמן, ועי' בב"י יו"ד סי' קטז בזה)

מקורות

דילוג לתוכן