Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

שמירת הנפש

האם ישנו איסור להשיח בשעת הסעודה?

אף בזמנינו שאין מסיבים על צד שמאל - יש ליזהר שלא להשיח בעת האכילה משום סכנה. (אמנם המיקל בזה כיום שאין רגילים להסיב בשעת האכילה, יש לו על מי לסמוך). אמנם שלא בעת האכילה ממש, אף שהוא באמצע הסעודה יכול לדבר.


 


 


 

מקורות