Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

שמחה בתיקון

ראיתי שפעמים רבות, לאחר שהצלחתי, בס"ד, לעשות תיקון כלשהו, אני מגיעה לעצבות. התיקון יכול להיות שינוי הרגל, סיום משימה, וכד', שנראים לי סוג של תשובה. לכן ציפיתי להרגיש אחר כך שמחה. מה ההסבר לתופעה, ומה עליי לתקן.

ב"ה
יתכן שזו עצת היצר, שרואה שהצלחת במשהו, הוא מכניס לך עצבות.. העיקר זה לא להתרגש מזה. להמשיך לעבוד את ה' מתוך שמחה.
כמו כן יתכן שהתיקון נעשה ללא "הניצוץ" שבדבר. כלומר, מבלי לקחת איתנו להרגל החדש, את הדבר הטוב שהיה טמון בזה (לדוגמה, סיום הרגל של דיבור ארוך עם מישהו עד שעה מאוחרת, מבלי לתת מענה לשיחה בזמן אחר או במינון אחר וכדומה), ולכן מתלווה לזה תחושה של פיספוס.
הצלחה רבה.

מקורות