fbpx

שם נוסף אחר הברית

האם מותר לקרוא לבן שלי שם נוסף לאחרי שכבר עשינו לו ברית מילה ונתנו לו שם אחד?

מותר, אבל בכתבי האריז"ל מובא שהשם שההורים נותנים לילד כאן בעולם ניתנת גם כן לנשמה בעולם העליון ולכן אין לשנות שם בלי סיבה חשובה.

בנוסף מובא בכתבי האריז"ל שבגלל חשיבות השם שדרכה ממשיכים השפעות לילד, הקב"ה שם את השם שקשורה לנשמה זו בפי ההורים (ממילא להוסיף זה לא פשוט)..

בכל מצב, גם כשיש צורך חשוב אין לבטל שם קיים אבל אפשר להוסיף שם חדש.

מקורות

שלחן מנחם ח"ה סי' קי"ח וסי' קי"ט