Ask The Rabbi

נושא: הלכה

שליטת השכל

שלום רב בבקשה רציתי לשאול 2 שאלות
1_ האם מה אמר אדמור הזקן שבטבע השכל שולט על הלב זה רק בנפש האלוקית ?
2 אני בפרק מ"א בתניא ואדמור הזקן מסביר שגם כשאין יראה גלויה בלב רק במחשבה גם זה נחשב עבודה . כי בטבע ישראל ,נפש האלוקית, אוהב ויראה מהשם. השאלה שעבדות זה בנפש הבהמית ובה אין את הטבע הזה?
תודה רבה

ב"ה

  1. טבע זה קיים גם בנפש השכלית והבהמית, אבל הוא עוצמתי ומודגש יותר בנפש האלוקית, וכפי שאומר אדמו"ר הזקן בפרק יב, כשמזכיר טבע זה של מוח שליט על הלב "ובפרט אל צד הקדושה".

  2. עבודת ה' באופן של 'עבד' אינה רק מצד הנפש הבהמית אלא גם מצד הנפש האלוקית, אלא שהיא ראשית העבודה. ולהעיר שבמדרגת עבד עצמו ישנן דרגות שונות, וכמבואר בהמשך תרס"ו שיש עבד שהוא למעלה מבן.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו