fbpx

נושא: חסידות

בן וגם עבד

שלום רב .
רציתי לישאול בבקשה. כל יהודי הוא גם כבן להקב"ה וגם כעבד. שמעתי שמצד נפש אלוקי הוא כבן ומצד נפש בהמית הוא כעבד. ואנחנו יודעים שעיקר היא הפנימיות הנפש האלוקי. אז לא מבין למה אצל משה רבינו ע"ה נקרא עבד, הוא היה צריך להיות הבן הגדול מכולם.
2) עוד שאלה במתן תורה ה' בחר בנו והבנתי שהבחירה זה לא היה מצד נפש אלוקי, כי זה פשוט וגם אין דומה לה בין העמים. אלא מצד נפש הבהמית שלנו, אבל גם לשאר האומות יש להם נפש מקליפה טמאה לגמרי גם פה אין מה להשוות .תודה רבה

שלום וברכה

לגבי השאלה הראשונה – משה רבינו נקרא כמובן גם בן, וכמובא בזוהר (הובא בתניא לקראת סוף פרק י').

יחד עם זאת, התואר עבד אינו מבטא רק ענין של ריחוק, אלא גם ענין של מעלה, שהרי יש מושג של "עבד נאמן".

עבד פשוט – עבד אשר אין לו שום תענוג בכלל בעבודתו, אין לו רשום רצון וחשק עצמי לספק ולרצות את האדון כי אם כל מטרתו הוא לעשות את מה שהאדון אומר וזהו, מצד עצמו אין לו שום אהבה לאדון, וחפץ להתשחרר לגמרי. עבד נאמן – עבד אשר מעריך ומעריץ את אדונו באמת ולכן מנסה ורוצה בכל יכולתו לגרום נחת רוח ותענוג לאדונו, העבד נאמן מתענג על עבודתו וזכותו לעבוד את האדון וממילא גם אדונו סומך עליו ומפקיד בידיו את דבריו החשובים והיקרים ביותר

ענין זו מוסבר בהרחבה בהמשך המאמרים תרס"ו, החילוק בין דרגת בן לדרגת עבד, והמעלה שבכל אחד מהם, ועל דרגת עבד שהיא למעלה מבן.

לגבי השאלה השניה – לגבי הבחירה, מובא בתניא פרק מו, שהבחירה היא בגוף היהודי שנדמה בחומריותו לגופי אמות העולם. מצד הגוף – לא ניכר (בגלוי) הבדל בין גוף יהודי לגוף של גוי, וזה החידוש, שדוקא בגוף היהודי הקב"ה בחר (וממילא, כיון שבחר בו, גם גופו של היהודי הינו גוף קדוש).

 

מקורות