"שלום זכר" - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

באם לא עשו "שלום זכר" (לתינוק שנולד) – בשבת שלאחר הלידה, האם ניתן להשלים זאת בשבת אחרת.

תשובה

כל עניין מנהג ה"שלום זכר" הוא בשבת שלפני הברית דוקא, וא"כ אין עניין לעשותו לאחר שנעשה הברית.

מקורות

ראה מעין זה בספר "אבן ישראל", (ערך 'סעודת ברית מילה' אות ב'): כתב הפמ"ג (או"ח תמ"ד סק"ט) דאם נולד בן זכר בליל שבת לאחר צא"כ והקהל תתפללו כבר ערבית בלילה יש לומר דקורין שלום זכר לליל ולא בשבת שלפני המילה ושבת שניה הסמוך למילה לא הוי סעודת מצוה דמשמע התם בתה"ד דעושין בליל שבת הקרוב ללידה ועכשיו אין נוהגין כן רק עושין זכר דוקא בליל שבת שלפני המילה וכן כתב הג' מהר"י יעב"ץ והטעם שנוהג כן אפשר לומר בפשיטות משום דלא הכינו עדיין עצמם במשתה ומעדנים על סעודת זכר. ע"ש בספר הנ"ל שאף בודאי לא ימולו אותו באותו שבוע מ"מ סעודת זכר עושין בשבת הראשון ושמך לזה ממדרש רבה עד שיראה פני המטרוניתא היינו ליל שבת ואז כבר ראוי למילה ולכן עושין אז הסעודה.


דילוג לתוכן