fbpx

נושא: הלכה

שלום בית ופסק אדה"ז

יש לי מספר שאלות לכבוד הרבנים:
1) בעניין שלום בית וזוגיות, האם יש מקום בו התייחסו רבותינו נשיאינו לכל הנושא של איך להצליח בשלום בית וזוגיות? אני לומד הרבה חומר של חב״ד אבל אף פעם לא ראיתי דברים מפורשים שיצאו מהאדמו״רים.
2) בנוסף רציתי לדעת האם יש מקום בו מפורטת שיטת פסיקת ההלכה של אדמו״ר הזקן, בפרט מעניין אותי מה היחס לפסיקות של הרמב״ם ואיזה משקל יש להם להכרעה של פסיקת ההלכה.

תודה על התשובות.

ב"ה

שלום וברכה

א. ישנם שיחות, ובעיקר הרבה מכתבים של של האדמו"ר הריי"צ והרבי, בנושא שלום בית.

הם רוכזו בספרים הבאים: שערי נישואין, שערי שידוכין, אור הבית (שני חלקים). כמו כן ישנו ספר הבית היהודי של הרב קרסיק, בו מסביר ענייני הנישואים והבית היהודי על יסוד המבואר בחסידות.

ב. ישנם ספרים רבים המתעמקים בשיטת פסיקת אדמו"ר הזקן, וזאת על ידי אסופות שונות ממקורות נכבדים, וקשה להצביע דווקא על ספר מסויים.

אולם ישנם ספרים שהודפסו זה מכבר לאחרונה , ובהם אוצר בלום ומראי מקורות של הספרים הותיקים יותר, ואותם כדאי לך להכיר ואמנה חלק מהם :

מבוא לשולחן ערוך ופסקי הסידור – מבנה חלקי השולחן ערוך – הרב שלום בער לוין.
"ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן" – של הרב יהושוע מונדשיין,
"כללי הפוסקים וההוראה משולחן ערוך ושו"ת אדמו"ר הזקן – הרב יקותיאל פרקש

לגבי הרמב"ם. – על אף שהאדמו"ר הזקן בשולחנו הטהור פוסק בהתאם לזמן והמקום אשר חי בו שבו נהגו כפסקי הרמ"א. ובפרט נטה בשולחנו לשיטתו של המ"א. (והש"ך והט"ז). עם זאת מביא תמיד את שיטתו של השו"ע ודרך כלל את שיטת הרמב"ם גם אם לא פסק לבסוף כמוהו. (ודרך כלל מביא את שיטות הראשונים העיקריות ולא רק את מי שפסק כמותו) ולכן אחד העקרונות בכתיבת שולחן ערוך הרב הוא שהשו"ע כתוב "הלכות בטעמיהן". אך על אף האמור מצינו בכמה מקומות שהאדמור הזקן פסק כרמב"ם גם נגד השו"ע והרמ"א. ובזה מובן בפשטות יחסו המופלא של אדמור הזקן לרמב"ם ופסיקותיו. (וראה בזה במאמר של הרב ש.א הלפרין הודפס בגליונות הראשונים של כפר חב"ד (גליון 81 ע' 9).

בברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

מקורות