Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

שימוש בכספי מעשר עבור חתונת בנו/ביתו

האם ניתן להשתמש בכספי מעשר לצורך נישואי בן או בת?

אם חסר לו לצרכים הבסיסיים של הוצאות החתונה (הנעשית באופן רגיל וממוצע) - מותר. ואם רוצה להרחבה והספקות יתירה מעבר לרגיל - אסור.


 

מקורות