Ask The Rabbi

נושא: הלכה

שייכות היהודי לתורה

האם יש ליהודי שייכות עם התורה גם כשהוא נמצא בבית הכסא?

ביחידות שהיתה לרב מרדכי אליהו עם הרבי שליט"א, התבטא הרבי בעניין השייכות שיש ליהודי גם בבית הכסא לעניני התורה, ושם אמר, שמצווה על יהודי להפריש יהודי אחר מדיבור או הרהור בדברי תורה, ומותר לו אפי' להורות בקול את הלכה זו - שאסור לומר פה דברי תורה, ובכך ישנה ליהודי שייכות עם התורה גם במקום זה.

ובנוסף לכך, באחד הליקוטים בליקוטי שיחות אומר הרבי, שהשייכות של יהודי עם התורה בבית הכסא היא באופן של המנעות - שהוא יודע שכאן אסור לומר דברי תורה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו