שחט בחינם- ונתנבלה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

אדם שהתנדב לשחוט בחינם כמה בהמות, ואחת נתנבלה בידו, האם מחוייב לשלם על כך.

תשובה

אם הוא ממוחה, פטור.

מקורות

כתב בשולחן ערוך חושן משפט הלכות אומנים (סימן שו סעיף ד): המוליך חטים לטחון, ולא לתתן, ועשאן סובין או מורסן; נתן קמח לנחתום ועשאו פת נפולין; בהמה לטבח, וניבלה; בשכר, חייבים לשלם דמיהם. ואם שחט בחנם, אם היה טבח מומחה, פטור; ואם אינו מומחה, חייב. (והטבחים שלוקחין הכרכשאות מן הכשרות, מקרי שכר, ואם נבלו חייבים לשלם) (טור).


ובש"ך (שם ס"ק ז): מיקרי מומחה כששוחט ג' פעמים עופות קטנים רש"ל שם.


ובסמ"ע (שם  ס"ק יג): בחנם אם היה טבח מומחה פטור. דכיון שהוא מומחה ואינו רגיל לבוא מכשול זה לידו, אמרינן דמזל דבעל הבהמה גרם לו שבא מכשול זה לידו, אבל שחטו בשכר חייב דה"ל ליזהר טפי.


דילוג לתוכן