Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

שונות

התגיירתי לפני כעשר שנים, אימי (הנכריה) נפטרה ובצוואתה ביקשה שישרפו את גופתה – האם עליי להשתדל למנוע זאת?

בגמרא בבא בתרא (כב, א) משמע שבשריפת גופה יש קצת בזיון. לענין חובת קבורת נכרים - בגמרא נאמר שקוברים מתי נכרים מפני דרכי שלום (ואין חובה בכך). הרמב"ם דייק בלשונו שהמצווה היא "שנקבור כל מת ישראל ביום מותו" אך לא נכרים. המשנה למלך על הרמב"ם כתב זאת בפירוש "דעכו"ם כו' דליכא חיוב קבורה". הרב נתן אורנטר למד שיש בזה מחלוקת ראשונים, ובסוף דבריו הכריע שרק "אויבים שאנו הרגנו במלחמה חייבים לקבור לכולי עלמא", אך סתם נכרים אין חובה. גם אם הדבר מותר – עדיין יש לדון על פי מה שנפסק שאסור לגר לבזות את הוריו שלא יאמרו שבא מקדושה חמורה לקדושה קלה. נראה לומר שבמקום שהמנהג לשרוף את גופות הנפטרים או שההורים ביקשו זאת בעצמם – אין בכך ביזיון לגופת נכרי, ואינך צריך למנוע זאת.

מקורות